Nina & Beno Melchet - Salpeter Judaica Library

Knihovna Centra judaistických studií 
Kurta a Ursuly Schubertových FF UP Olomouc
Třída Svobody 26
772 00 Olomouc

      

 

Výpůjční doba:


otevřeno po dohodě s kontaktní osobou

Kontakt:
Miroslav Dyrčík ( dyrcik.miroslav(at)gmail.com)


Pro studenty a veřejnost jsou výpůjčky knížek pouze prezenční. V knihovně je možno pořídit xerokopie vybraných částí knih.   

Knihovna Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP Olomouc
(ohlédnutí za dvěma roky její existence):


Pro Židy byla kniha jako člověk. 
(Solomon Schechter, rabínský učenec)

Dějiny a charakteristika knižních fondů Knihovny CJS 
 Židovská tradice vždy chovala ke slovu a knihám vysokou úctu. Opotřebované a věkem poškozené posvátné texty jsou po staletí ukládány do speciálních prostorů, tzv. genizot, aby byly uchráněny od znesvěcení. Odtud jsou později vyzvednuty a pietně pohřbeny ve zvláštní části židovských hřbitovů. Židé věří, že obsah knih odchází vzhůru do nebe stejně jako lidská duše. Přáním pracovníků olomoucké judaistiky je, aby se její knihovna nestala pouhou genizou, ale aby sloužila jako živá instituce všem, kteří mají zájem o studium a poznávání židovské historie, kultury a náboženství.
Dějiny Knihovny Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP Olomouc jsou sice prozatím krátké, avšak s odstupem dvou let její existence lze konstatovat že ne bezvýznamné. Z původně příruční knihovny Kabinetu judaistiky, jenž vznikl již v roce 2004, se díky sponzorským darům rozrostla knižní sbírka natolik, že dnes představuje prozatím malou, ale obsahově hodnotnou odbornou knihovnu tematicky vymezenou širokým spektrem judaistických studií. Relativní výjimečnost knižního fondu, kterým judaistická knihovna disponuje a který představují především zahraniční publikace (množství titulů není v žádné z domácích on-line knihoven, ba ani v knihovně Židovského muzea v Praze), zvyšuje její celkovou hodnotu a řadí ji mezi ostatní specializované odborné knihovny u nás.
V roce 2007 věnoval pan Daniel Melchet, potomek Beno Salpetera, který strávil své dětství v Olomouci, kabinetu judaistiky sponzorský dar ve výši 35 tisíc USD, z něhož byly financovány i první knihovní akvizice, jež se staly základem nově založené Knihovny Niny a Bena Melchet – Salpeterových. Ta byla v květnu 2008 slavnostně otevřena za přítomnosti velvyslance státu Izrael v ČR Yaacova Levyho. Základní fond Knihovny Centra judaistických studií, který je nadále doplňován novými přírůstky, tak nese jména rodičů jejího fundátora. 
Součástí Knihovny Niny a Bena Melchet – Salpeterových je rovněž pravidelně rozšiřovaná dlouhodobá výpůjčka několika set judaik zejména v anglickém jazyce. Touto výpůjčkou podpořilo olomouckou judaistiku sdružení Respekt a Tolerance v čele s panem Luďkem Štiplem, které se zabývá dokumentací historie bývalých židovských komunit v Mohelnici, Lošticích a v Úsově. Sbírku tvoří knihy z knihovny sdružení Respekt a Tolerance s názvem Dr. Stanton Canter Library. Stanton Canter je jedním ze zakladatelů, spolupracovníků a mecenášů sdružení, který pravidelně obstarává nové tituly, jež mohou využívat pracovníci a studenti CJS. Tento fond, přestože není v majetku Centra judaistických studií, je prostřednictvím katalogu, signatur a přírůstkových čísel organickou součástí Knihovny CJS. Knihy mají vedle obligatorních katalogizačních údajů knihovny své vlastní registrační číslo, u něhož je uvedeno i jméno některé z obětí šoa někdejších židovských obyvatel Mohelnice, Loštic a Úsova, jíž je kniha dedikována in memoriam. 
Vedle občasných nově nakupovaných knižních přírůstků je nutné zmínit rovněž dar Jüdisches Museum, St. Pölten, které věnovalo Knihovně CJS kompletní řadu Encyklopaedia Judaica. Dohromady Knihovna Niny a Bena Melchet Salpeterových obsahuje nyní necelých 1300 svazků.
V říjnu 2008 bylo kabinetu slavnostně propůjčeno jméno zakladatele vídeňské judaistiky prof. Kurta Schuberta a jeho manželky Ursuly Schubertové. Byl to právě profesor Schubert, který podporoval vznik Kabinetu judaistiky FF UP Olomouc a který s kabinetem rovněž úzce spolupracoval. Ursula Schubertová, kunsthistorička vídeňské uni­verzity, se zabývala především uměleckými památkami raného křesťanství a helénského judaismu. Oba manžele tak spojoval obdobný vědecký zájem. Další významnou část knižního fondu Knihovny CJS tvoří odkaz soukromé knihovny zesnulého prof. Schuberta čítající přes 800 svazků zejména německojazyčné literatury. Schubertova sbírka tvoří v rámci judaistické knihovny samostatnou část s vlastním dělením a signaturami ve snaze zachovat ji jako unikátní celek, jenž umožňuje nahlédnout do vědeckého zázemí jedinečného badatele. Vedle slovníků a encyklopedií obsahuje kromě četných judaik také studie věnující se ranému křesťanství a byzantskému umění, mezi nimiž nechybí ani práce manželů Schubertových. Patronkou Schubertova knižního fondu je jednak jeho dcera Eva Schubertová, která se zúčastnila rovněž slavnostního přejmenování kabinetu judaistiky, jednak jeho žačka a interní lektorka Centra judaistických studií Louise Hechtová. 
V současnosti má knihovna přislíbenu další objemnou knižní donaci od pana Chaima Franka z Dokumentations-Archiv für Jüdische Kultur und Geschichte v Mnichově. Jedná se o 220 kartónových krabic, obsahujících početná judaika, studie zabývající se současnými dějinami a větší množství periodik. Dar měl být slavnostně předán již v průběhu roku 2009, avšak dlouho trvající stěhování CJS do nových prostorů na Třídě Svobody tomu doposud bránilo.

Aktivity a služby Knihovny CJS
Pro fungování a provoz Knihovny CJS jsou v současnosti zásadní dva momenty. Jednak přestěhování Centra judaistických studií do bývalé budovy Přírodovědecké fakulty FF UP Olomouc na Třídě Svobody 26, kde knihovna v prvním patře získala reprezentativní prostory odpovídající její velikosti i poslání. Jednak pořízení katalogizačního modulu knih, map a hudebnin knihovního systému Clavius s licencí do 10 000 svazků, jenž od roku 1998 úspěšně vyvíjí firma LANius s.r.o. Tento moderní integrovaný systém umožňuje vytvořit elektronický seznam titulů a svazků, který eviduje základní údaje o knize podle mezinárodních pravidel (ISBD). V současnosti je z více než 2000 knih (tj. z 800 knih Schubertovy sbírky a 1300 svazků Melchetovy knihovny) zkatalogizováno zhruba 10 % knižního fondu, tento počet má i svoje přírůstková čísla a signatury. Do konce roku 2010 je plánováno dokončení základní evidence a katalogizace Knihovny CJS. Tím se knihovna zařadí do sítě institucí využívajících knihovní systém Clavius, což jí umožní například zveřejnění katalogu na webových stránkách či postupné sdílení informací s ostatními knihovnami, včetně Národní knihovny v Praze. 
Knihy jsou rozděleny podle klasifikačního schématu, který se snaží reflektovat potřeby vyučujících a studentů a jenž je přizpůsoben rovněž organizaci studia podle pěti základních modulů: dějiny Židů, dějiny židovského myšlení, židovská kultura a literatura, Židé na Moravě a praktická výuka jazyků. Prozatím bylo stanoveno třináct tematických okruhů studia judaistiky: biblistika, teologie, kultus, filozofie, jazyky, literatura, dějiny Židů, dějiny antisemitismu a holocaust, Izrael a sionismus, umění, židovsko-křesťanské vztahy, islám a příručky.
Jedním z úkolů, které si Centrum judaistických studií klade, je i kulturně-osvětová činnost, k níž patří zpřístupnění judaistické knihovny nejen studentům a odborné veřejnosti, ale rovněž členům olomoucké židovské obce a všem zájemcům o židovskou problematiku. Knihovna tak může být do značné míry středem judaistického bádání v rámci regionu. Zde se budou konat také kulturní a vzdělávací akce spojené s judaistickými tématy určené širší veřejnosti. Kromě pravidelných přednášek externích odborníků je na letní semestr 2010 například plánován cyklus autorských čtení, v němž zazní texty spisovatelů, kteří nějakým způsobem reflektují a tematizují ve svých knihách židovství (Radka Denemarková, Kateřina Sidonová, Pavel Brycz, Roman Erös).
Knihovna Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových bude zájemcům přístupná každé úterý a středu v čase 9:00 - 11:30 a ve čtvrtek v čase 14:00 – 16:00. Distanční výpůjčky jsou umožněny pouze pro pracovníky Centra judaistických studií do jejich pracoven na dobu nutnou k využití díla pro odbornou a lektorskou práci nebo jako trvalou výpůjčku do příruční knihovny příslušného pedagoga. Pro studenty a veřejnost jsou výpůjčky knížek pouze prezenční. V knihovně je možno pořídit xerokopie vybraných částí knih.

Za knihovnický tým

Mgr. Daniel Soukup

Studuj judaistikuDZKOjudaicaempty_pageEN
Aktualizováno: 8. 6. 17, vytvořeno: 15. 2. 14,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: